Monthly Archives: November 2016

Kas ir uzņēmuma auto un uzņēmuma auto nodoklis

AutoUzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objektus, maksātājus, šo nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus no nodokļu maksāšanas un nodokļu atvieglojumus nosaka Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums.

Ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs atbilst arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu maksātāja un citos normatīvajos aktos transporta nozares nodokļu jomā noteiktajai nodokļu maksātāja definīcijai, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksa neatbrīvo šo personu no citu nodokļu nomaksas, ciktāl normatīvajos aktos nav noteikts citādi (transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav maksāts).

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, patapinātu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plaša lietojuma automobilis, kā arī par kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir reģistrēts gan īpašnieks, gan turētājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli aprēķina atkarībā no motora tilpuma (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu). Nodokļa apmērs šādam transportlīdzeklim ir no 29 EUR līdz 62 EUR mēnesī. Ja uzņēmuma transportlīdzekļa dzinējspēks ir akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators, nodokļa apmērs mēnesī ir 10 EUR. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par pārējiem transportlīdzekļiem ir 46 EUR mēnesī.

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā pirms ikgadējās tehniskās apskates (uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads). Nodokli taksācijas periodā veido nodokļa apmēra 12 mēnešu summa vai attiecīgā taksācijas perioda mēnešu maksājumu kopsumma. Ja transportlīdzeklis ir tikko reģistrēts uz īpašnieka vai turētāja vārda, uzņēmuma transportlīdzekļa nodoklis tiek maksāts par to mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, tajā dienā, kad transportlīdzeklis reģistrēts reģistrā.

No uzņēmuma jeb dienesta auto nodokļa atbrīvots uzņēmums, kurš nodarbojas ar auto tirdzniecību vai iznomāšanu, un kura 90 % no saimnieciskās darbības ienākumiem saistīti ar iznomāšanu; uzņēmumi, kuri auto izmanto tikai saimnieciskās darbības nodrošināšanai (izmantojot maršruta kontroles sistēmas); lauksaimniecības uzņēmumi; uzņēmumi, kuri auto izmanto demonstrācijai; sporta auto īpašnieki, vēsturisko auto īpašnieki.

Advertisements